Leverans- och uppföljningsprocessen för avtalsreglerad service.

Fördelarna med att samla den interna servicen hos oss på Scapa är många. Förutom att ni i större utsträckning kan fokusera på er kärnverksamhet upplever våra kunder fördelar med;

  • En avtalsansvarig för samtliga tjänster
  • Ett nummer/mailadress
  • En faktura en gång i månaden
  • Färre leverantörer på kontoret
  • Tydligare överblick av kostnaderna
  • Reducerade kostnader
  • Effektivare administration
  • Större flexibilitet vid ändrade förutsättningar
För att garantera att servicen och kvaliteten minst ligger i linjer med våra kunders förväntningar läggs stor vikt vid förarbetet och uppstarten. Vi kallar det för leverans- och uppföljningsprocessen.
h

Behov och avtal

Analys av kundens verksamhetsbehov och förutsättningar. Behovet ställs mot vårt tjänste- och produktutbud. Resultatet ligger till grund för att upprätta de avtal som ska reglera vårt samarbete. En tydlig målbild för service och kvalitet följer med avtalet.
l

Planering och uppstart

Implementering av servicen i verksamheten påbörjas med ett grundligt förarbete där inblandade personer får lära varandra, innehållet i avtalen säkerställs i samtliga led. Kontinuerliga avstämningar hålls efter uppstarten för att lägga grunden för ett långt och givande samarbete.

Uppföljning och feedback

När den första tiden är avklarad görs interna egenkontroller på levererad kvalitet och service. Normalt är att mindre justeringar genomförs för att höja nivån ytterligare. Uppföljningsmöten med kunden genomförs där feedback utbyts. Frekvensen på kommande avstämningar bestäms.

Utveckling av samarbetet

En verksamhet i rörelse är ofta välmående och då krävs att den interna servicen uppdateras. Flexibiliteten är en av våra styrkor i vårt Service Management koncept
Share This