Om Scapa Företagsservice

Scapa Företagsservice AB startade sin verksamhet våren 2009 med ambitionen att ge företag understöd i pågående logistiska förändringsarbeten. Uppdragen bestod i allt från renodlade flyttprojekt till installation av ny kontorsinredning. Kort efter uppstarten visade sig tydliga tendenser på att uppdragen inte avslutades när det logistiska förändringsarbetet var färdigt. Tjänsteutbudet hade nu kompletterats med efterservice. Denna service innefattade allt från anpassning, på individnivå, av inredningen, hänga upp tavlor till att kabelsanera arbetsplatserna och mötesrummen.

Efterservicen var det första steget mot vårt nuvarande koncept och benämns i dag – Vaktmästeriservice. Under de nästkommande tre åren var siktet inställt på att komplettera tjänste- och produktutbudet för att bli en renodlad servicepartner till våra kunder.

I slutet av 2014 förvärvades ett kaffebolag med ca 90 aktiva kunder och innan dess hade ett 20 tal av våra kunder börjat använda våra tjänster inom Städ- och Hygienservice. Nu kunde vi med allvar gå in och erbjuda ett helhetsansvar för den interna servicen. Vårt Servicemanagement koncept var komplett.

I början av 2021 sysselsätter Scapa ca 45 medarbetare och omsätter 35 miljoner kr. Det geografiska upptagningsområdet sträcker sig från Trelleborg i söder till Halmstad i norr samt Karlskrona och Älmhult med omnejd.

Miljöpolicy

Vår ambition är att utföra våra tjänster på ett, ur miljösynpunkt, långsiktigt och hållbart sätt. För oss innebär detta ett åtagande att aktivt arbeta med att:

  • Engagera och utbilda personalen inom miljöområdet och att alla tillsammans arbetar för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.
  • Fortlöpande miljöanpassa våra tjänster.
  • Vid inköp välja miljöanpassade och etiska produkter och tjänster.
  • Fortlöpande utvärdera de material vi använder.
  • Planera och miljöanpassa våra resor i arbetet.
  • Diskutera miljöfrågor med våra leverantörer och kunder.

Genom ett systematiskt och förebyggande arbete med ständiga förbättringar på miljöområdet ska vi säkerställa att vår verksamhet uppfyller de miljökrav som finns från lagstiftning och samarbetspartners. Ambitionen är att under 2021 miljödiplomera verksamheten med Svensk Miljöbas.

Kvalitet och service

Scapa har tagit fram en funktionskontroll för levererad och kundupplevd service. Det mäts och dokumenteras allt från leveranstider, leveransfullständighet, leveransskador, reklamationshantering, återkopplingstider för offerter och övriga frågor som rör verksamheten. Kontrollen ska garantera att våra kunder upplever den service som förväntas och har överenskommits. Resultatet granskas och utvärderas internt och extern i en styrgrupp.

Personal

För att klara vår internt högt uppsatta målsättning för levererad och kundupplevd servicenivå läggs stor vikt med att vårda och vidareutveckla vår personal. För att förebygga ohälsa och olycksfall efterlevs gällande riktlinjer från arbetsmiljöverket. 2016 godkände arbetsmiljöverket Scapas systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) utan anmärkning. Scapa är ansluten till Fastighets kollektivavtal. För våra kunders trygghet ska samtliga anställda bära profilkläder samt vara utrustade med ID06 identifikation.

Share This